บริษัท สหพาณิชย์พลาสติกไทย จำกัด  ได้ก่อตั้งกิจการขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535  โดยดำเนินการประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิดทั้งงานเป่าและฉีดทุกชนิดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และมีทีมงานที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ  
       
   
    ปรัชญาในการทำงานของ บริษัท สหพาณิชย์พลาสติก คือ  มุ่งพัฒนาองค์การและบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุด  มีการบริหารจัดการที่ดี  และพัฒนาคุณภาพงานให้มีคุณภาพเป็นเลิศ  ตลอดจนสร้างความสามารถในการแข่งขัน  และเพิ่มมูลค่าในระยะยาวให้กับกิจการ  นอกจากนี้  ทางบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการเป็นองค์การที่มีการกำกับการดูแลกิจการที่ดี  โดยให้ความสำคัญและความรับผิดชอบต่อลูกค้า  สังคม  ชุมชน  และสิงแวดล้อมโดยรวม  
       
   
    ในขบวนการผลิต  เรามีเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีมาตราฐานจากต่างประเทศญี่ปุ่น  ตั้งแต่ขนาด 80 - 350 ตัน  และมีศักยภาพในการผลิตตามแบบของท่านได้ทุกรูปแบบ  ในต้นทุนที่ท่านพอใจ  
   
นอกจากนี้  ทางบริษัทฯ  ยังมีบริการรับสั่งทำแม่พิมพ์เพื่อการบริการที่ครบวงจรและสะดวก  ทั้งยังเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่า  ทางบริษัทฯ  สามารถรับผิดชอบและดูแลงานของท่านอย่างเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการผลิตชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบ  ทั้งยังมีความพร้อมในการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ของท่านเป็นอย่างดี  โดยทางบริษัทฯสามารถให้บริการการทำแม่พิมพ์ทั้งชนิดฉีดและเป่า  ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่  โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้กำกับดูแลโดยตลอด
       
  • เครื่องจักร:  ทางบริษัทฯได้มีระบบการวางแผนระบบการตรวจซ่อมบำรุงเครื่องอย่างต่อเนื่องเพื่อความพร้อมในการผลิต  และประสิทธิภาพของงาน
  • สินค้า:  ทางบริษัทฯ  ได้มีการเก็บข้อมูลการผลิตอย่างละเอียดทุกขั้นตอน  และมีการประชุมเพื่อวิเคราะห์และประสานงานกับฝ่ายแม่พิมพ์  ฝ่ายการผลิต  ฝ่ายควบคุมคุณภาพ  และฝ่ายพนักงาน  ทั้งก่อนและหลังการผลิต  เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพสูงสุด